Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Piątek 19 Października 2018

Imieniny

Ziemowita, Jana, Pawła

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie: "Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Regnowie"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie: "Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Regnowie"

Więcej informacji w BIP, zakładka "Przetargi" i "Aktualne przetargi"

Udzielenie zamówienia

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 600 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 600 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 r.

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Regnów

96-232 Regnów, Regnów 95

tel. 0 469131623, fax. 0468131625

e-mail: ugregnow@pro.onet.pl

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 600  000,00 zł. „

 

Szczegóły pod adresem: http://bip.ugregnow.pl/index.php?strona=180

 

 

Informacja z sesji otwarcia ofert- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na terenie Gminy Regnów

Przetarg nieograniczony - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na terenie Gminy Regnów

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na terenie Gminy Regnów.

Numer ogłoszenia 415046-2009

Data rozpoczęcia składania ofert: czwartek 2009-12-03 godz. 08:00
Data końca składania ofert: wtorek 2009-12-29 godz. 09:00
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PN-3/2009
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN-3/2009Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Gminy w Regnowie,   96-232 Regnów
tel./0-46/ 813 16 23,  fax /0-46/ 813 1625
www.ugregnow.pl,  ugregnow@pro.onet..pl

ogłasza   przetarg nieograniczony    na zadanie:
"Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Regnowie"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty FN 3054/1/2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 000 PLN „

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Regnów
96-232 Regnów
e-mail: ugregnow@pro.onet.pl

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Długoterminowy kredyt w wysokości 396.000,00 PLN  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2009r. z przeznaczeniem na :
- realizację zadań inwestycyjnych,
- pokrycie wydatków bieżących,

Kod    CPV   66130000
Spłata kredytu w ratach równych miesięcznie w latach 20010-2014
Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2009 r.
Spłata kapitału i odsetek w okresach miesięcznych,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

więcej...


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2009


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy
1/2009 (Remont parkanu cmentarza przykościelnego w Regnowie). 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN-2/2009.
Nazwa zadania:
Przebudowa dróg dojazdowych na odcinku 2200,00 mb,
Sławków dług. 1100,00 m - odcinek I .
Rylsk Duży dług. 1100,00 m - odcinek II


Remont parkanu cmentarza przykościelnego w Regnowie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 Nazwa zadania:  Remont parkanu cmentarza przykościelnego w Regnowie  w ramach  działania „Odnowa i rozwój wsi”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Regnów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I.    Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia NMP  w Regnowie
Regnów  7,  96-232  Regnów,
Tel/fax: 046 8131688


Więcej w portalu BIP - zakładka "Przetargi - Aktualne"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PN-1/2009
Przebudowa drogi gminnej Regnów - Annosław dług. 2053m
PN-1/2009                                    Regnów  2009-05-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania:
 Przebudowa drogi gminnej Regnów - Annosław dług. 2053m
  w ramach programu pn.
          ,, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Regnów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Regnów
Regnów 95
96-232  Regnów
ugregnow.pl
ugregnow@pro.onet.pl
07:00  - 15:30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:    ugregnow.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Urząd Gminy w Regnowie , Regnów 95, 96-232 Regnów , pok. nr 3/ nieodpłatnie/.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przebudowa drogi gminnej Regnów - Annosław Nr 113151E  dług. 2053m
w ramach programu  pn. ,, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
zgodnie z dokumentacją  projektową poprzez :
- profilowanie i zagęszczenie podłoża   pow.  8496 m2
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm KR-1 - pow. 8496 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm  KR-1  - pow.  8250 m2
- remont  przepustu z rur o śr. 50 cm  dług 6,00 m wraz z ściankami czołowymi
- ustawienie oznakowania pionowego - szt. 2
- uzupełnienie i zagęszczenie poboczy gruntowych - 4106 m2
- uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach
- wykonanie operatu  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót  koszty te należy  uwzględnić w cenie ofertowej .
  Operat  należy wykonać zgodnie  ze standardami technicznymi  określonymi w rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r.w sprawie standardów  technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U.Nr 30 poz.297), oraz Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia   21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych  oraz czynności geodezyjnych   obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133) wraz z późn. zmianami. Operat  powstały w wyniku niniejszej usługi należy skompletować w oparciu  o   instrukcję techniczną  0-1 Ogólne zasady wykonywania prac  geodezyjnych" i przekazać do   
 P.O.D.G.K w Starostwie  Powiatowym w Rawie Maz. oraz przekazać 2 egz. Zamawiającemu.
Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. Przed przystąpieniem do robót - w dniu przekazania terenu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia  robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wspólny Słownik Zamówień:  45233140- 2 - Roboty drogowe
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
VI. Termin wykonania zamówienia:        03.08.2009 r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:  
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.
VIII. Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5000.00 zł , słownie: pięć tysięcy  złotych .
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium    Waga
Cena    100 %
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-06-15 do godz. 10:00
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Regnowie, Regnów 95
96-232 Regnów , Pokój nr 1
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06-15, o godz. 10:15
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Regnowie, Regnów  95
96-232 Regnów, Pokój nr 8
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj.                        
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej--   nie dotyczy
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów --    nie dotyczy
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna -  nie dotyczy
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych poz. Nr 159506-2009  dnia 2009-05-21
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

                                                                        więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowe do Zespołu Szkół w Regnowie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
- Dostawa oleju opałowego EKOTERM Plus do Zespołu Szkół w Regnowie na sezon grzewczy 2008/2009 w ilości 45 000 litrów

Wspólny Słownik Zamówień:
- kod CPV 23122100-9

Termin wykonywania zamówienia:
- do 30.06.2009 r.

Informacja na temat wadium:
- zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- Cena 100%

Oferty należy składać do dnia:
- 2008-10-10 do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Regnowie,  96-232 Regnów, pokój nr 1
 
Oferty zostaną otwarte dnia:
- 2007-10-10, o godz. 09:05 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów, pokój nr 8 /świetlica/.
                  
Termin związania ofertą
- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-10-30
                          
Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
- Zamawiający nie zamierza zawarcia umowy ramowej,

...więcej

  • autor: Lech Konopiński , data: 2008.10.02
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowe do Zespołu Szkół w Regnowie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
- Dostawa oleju opałowego EKOTERM Plus do Zespołu Szkół w Regnowie na sezon grzewczy 2008/2009 w ilości 45 000 litrów

Wspólny Słownik Zamówień:
- kod CPV 23122100-9

Termin wykonywania zamówienia:
- do 30.06.2009 r.

Informacja na temat wadium:
- zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- Cena 100%

Oferty należy składać do dnia:
- 2008-09-30 do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Regnowie,  96-232 Regnów, pokój nr 1
 
Oferty zostaną otwarte dnia:
- 2007-09-30, o godz. 09:05 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów, pokój nr 8 /świetlica/.
                  
Termin związania ofertą
- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-10-30
                          
Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
- Zamawiający nie zamierza zawarcia umowy ramowej,

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

...więcej

  • autor: Lech Konopiński, data: 2008.09.19
PRZETARG: Przebudowa dróg dojazdowych

Przebudowa dróg dojazdowych na odcinku 3045 mb:
- Annosław – Nowy Regnów  dług. 1213,00m - odcinek I
- Podskarbice Szlacheckie dług. 810,00m
- Annosław – Nowy Regnów dług. 1022,00m - odcinek II
poprzez:
- profilowanie i zagęszczenie  podłoża  wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne  -  12 262,00 m2:
- wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm  na pow. 12 262,00 m2:
- uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:
- 45233140-2 Roboty drogowe

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.

Miejsce i termin składania ofert:
- Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów pok. nr 1 do godziny 9.00 2008.07.24 z dopiskiem na kopercie „Oferta na wykonanie podbudowy dróg”, „Nie otwierać przed 2008.07.24. godz. 9:10”

Termin związania z ofertą:
- Oferent związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:
- Tomasz Wojalski, Lech Konopiński, Urząd Gminy w Regnowie, pokój nr 5, nr tel. (0-46) 813 16 23, fax. (0-46) 813 16 25.

...więcej

  • autor: Lech Konopiński, data: 2008.07.01
Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Regnowie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
- wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane szt. 70
- wymiana drzwi wejściowych  szt. 2.
- wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane szt. 70  z PCV 5-cio komorowej w kolorze  zewn. brąz jednostronnie. Okna muszą spełniać warunki izolacyjności termicznej dla szyby U=1.1W/m2K.
- drzwi wejściowych  szt. 2. Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe w kolorze brązowym. Drzwi muszą spełniać warunki izolacyjności termicznej U=2.5m2 K  oraz szyby w w skrzydłach muszą być wykonane jako bezpieczne. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze i uchwyty do otwierania. Drzwi do wiatrołapu aluminiowe dwuskrzydłowe wahadłowe wewnętrzne z witryną

Termin wykonania zamówienia:
- 20 sierpień 2008 r.

Miejsce i termin składania ofert:
- oferty należy składać do dnia: 2008-07-14 do godz. 09:00  w siedzibie zamawiającego Gmina Regnów 96-232 Regnów 95 Pokój nr 1

Miejsce i termin otwarcia ofert:
- oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-14, o godz. 09:10  w siedzibie zamawiającego Gmina Regnów 96-232 Regnów 95 Pokój nr 8

Dodano 14.07.2008: Ogłoszenie o wyborze oferty

  • autor: Lech Konopiński, data: 2008.06.21
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
PN-1/2008 "Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Regnowie"
AKTUALNE PRZETARGI

WSZYSTKIE AKTUALNE PRZETARGI

http://bip.ugregnow.pl/przetargi.php


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 800 000 PLN


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:

- długoterminowy kredyt w wysokości 800.000 PLN na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego w 2008r. z przeznaczeniem na:
realizację zadań inwestycyjnych, spłatę rat wcześniej zaciągniętych
kredytów, pokrycie wydatków bieżących,

- spłata kredytu w ratach równych miesięcznie w latach 2009-2016

- karencja w spłacie kredytu do 31.12.2008 r.

- spłata kapitału i odsetek w okresach miesięcznych,

- zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

- zamawiający nie żąda wniesienia wadiumTermin wykonania zamówienia:

- zakłada się udzielenie kredytu w transzach: I transza - w dniu
10.03.2008r. w wysokości 330 000, 00 zł. II transza – w dniu 12.06.
2008r. w wysokości 470 000,00 zł.Miejsce i termin składania ofert;

- oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 28-02-2008 r. do godz. 9:00Miejsce i termin otwarcia ofert

- oferty zostaną otwarte dnia 28.02.2008 r. o godz. 9:10 w siedzibie zamawiającego

więcej...

  • autor: Lech Konopiński, data: 2008.02.20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

Wójt Gminy Regnów
                                96-232 Regnów.  Regnów 95
                        tel. (0-46) 8131623, fax (0-46) 8131625
                         www:ugregnow.pl
                    ogłasza przetarg nieograniczony

                                            
Przedmiot oraz wielkość/zakres  zamówienia,          
 Przebudowa dróg dojazdowych na odcinku  2200,00 mb,
Sławków  dług.         1100,00 m -  odcinek I .   
Rylsk Duży  dług.     1100,00  m -  odcinek  II
poprzez :
- profilowanie i zagęszczenie  podłoża  wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV  
   pod warstwy konstrukcyjne  -  8820,00 m2:
- wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego  o frakcji 0 – 31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie
  gr.10cm  na pow.  8820,00 m2, (rozkładarką mechaniczną)
- uzupełnienie poboczy  mieszanką gliniasto-żwirową  (grubości średnio 8 cm), i profilowanie mechaniczne      poboczy gruntowych - 3300,00 m2    
- zagęszczanie poboczy gruntowych walcem stalowym  na pow.  - 3300,00 m2    

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:
45233140-2   Roboty drogowe

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.

Termin realizacji zamówienia : od 10.07.2009 do 20.08.2009

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:
www.ugregnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj
Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów pok. nr 3,
Wadium:  Zamawiający nie przewiduje wadium.

Kryteria wyboru ofert:  
Cena -  100%.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.           

więcej...

Odnośnik

Banery