Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Czwartek 20 Lutego 2020

Imieniny

Leona, Ludmiły, Ludomiły

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Regnów, 09.07.2008r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko MŁODSZEGO REFERENTA w referacie finansowym


Zgodnie z art.3d ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1593 z późn.zm.) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan

ŁUKASZ SAWICKI zam. Podskarbice Szlacheckie


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 09.04.2008r.o naborze na stanowisko młodszego referenta oraz zdobył największą ilość punktów w wyniku przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej
Lech Konopiński

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Regnów, 09.07.2008r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

na stanowisko MŁODSZEGO REFERENTA w referacie spraw obywatelskich i organizacyjnych

Zgodnie z art.3d ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1593 z późn.zm.) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani

JUDYTA WALCZEWSKA zam. Rylsk

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 09.04.2008r.o naborze na stanowisko młodszego referenta oraz zdobyła największą ilość punktów w wyniku przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej
Lech Konopiński

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy


Regnów, 05.05.2008r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY –
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO W REGNOWIE

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne
stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Regnowie została wybrana:Pani Agnieszka Rokicka – Bednarek zam. Rawa MazowieckaUzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniała wszystkie wymogi formalne i po
przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja uznała, iż kandydatka posiada
predyspozycje i więdzę do podjęcia pracy na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Regnowie


Przewodniczący Komisji
Tomasz Wojdalski
Lista kandytatów spełniających wymagania formalne
Na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w referacie spraw obywatelskich i organizacyjnych
Informujemy, że w wyniku wstępnej kwalifikacji na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent w referacie spraw obywatelskich i organizacyjnych do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 1. Justyna Jastrzębska                      Rawa Mazowiecka
 2. Albina Krzemińska                        Podskarbice Królewskie
 3. Barbara Gapys                             Rawa Mazowiecka
 4. Judyta Walczewska                       Rylsk
 5. Agnieszka Żaczkiewicz                  Sadkowice
 6. Sylwia Gradowska                         Rawa Mazowiecka
 7. Małgorzata Bernacik                     Rawa Mazowiecka

Następny etap rekrutacji w formie testu kwalifikacyjnego odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2008 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Regnowie.

Regnów, dnia 24.04.2008 r.
Lista kandytatów spełniających wymagania formalne
Na wolne stanowisko urzędnicze  młodszy referent w referacie finansowym
Informujemy, że w wyniku wstępnej kwalifikacji na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent w referacie finansowym do następnego etapu  rekrutacji zakwalifikowali się  następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 1. Małgorzata Szwed             Rawa Mazowiecka
 2. Łukasz Sawicki                 Podskarbice Szlachceckie
 3. Małgorzata Bernacik         Rawa Mazowiecka
 4. Sylwia Gradowska             Rawa Mazowiecka
 5. Agnieszka Wachowicz       Rawa Mazowiecka
 6. Aneta Józefecka              Nowy Regnów
Następny etap rekrutacji w formie testu kwalifikacyjnego odbędzie się w dniu  29 kwietnia 2008 r. (wtorek)  o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Regnowie
Regnów, dnia 24.04.2008 r.

WÓJT GMINY REGNÓW
96-232 REGNÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Miejsce pracy – URZĄD GMINY W REGNOWIE
Stanowisko urzędnicze – MŁODSZY REFERENT W REFERACIE FINANSOWYM
Zatrudnienie – NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W  PEŁNYM WYMIARZE  CZASU PRACY

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie ekonomiczne
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 7. Dobra znajomość obsługi komputera.
 8. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rozpoczęte studia wyższe ekonomiczne
 2. Umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi
 3. Umiejętność pracy w zespole, systematyczność, otwartość na zmiany.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Realizacja zadań dotyczących świadczeń rodzinnych
 2. Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży usług
 3. Wystawianie faktur VAT
 4. Sporządzanie deklaracji VAT i rozliczenie z Urzędem Skarbowym
 5. Prowadzenie postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 6. Sporządzanie przelewów
 7. Rozliczanie kart drogowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.),
 2. List motywacyjny
 3. Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 4. W przypadku trwania studiów zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na na zatrudnienie na danym stanowisku
 7. Oświadczenie o niekaralności oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich
 8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Regnów lub listownie na adres: Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent w  referacie finansowym”  w terminie do dnia 23.04.2008r. do godz.10.00

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Regnów (bip.ugregnow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Regnów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-46) 813-16-23


Wójt Gminy Regnów
Tomasz Wojdalski

 • data: 09.04.2008

WÓJT GMINY REGNÓW
96-232 REGNÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Miejsce pracy - URZĄD GMINY W REGNOWIE
Stanowisko urzędnicze - MŁODSZY REFERENT W REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH
Zatrudnienie - NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
 3. Nieposzlakowana opinia,
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 8. Znajomość spraw z zakresu archiwizacji dokumentów zakładowych,
 9. Znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych.

wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane wykształcenie wyższe administracyjne lub rozpoczęte studia wyższe administracyjne,
 2. Staż pracy przy wykonywaniu podobnych czynności,
 3. Własna inicjatywa, kreatywność, uprzejmość, zaangażowanie, dobra prezentacja, komunikatywność, wewnętrzna motywacja.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji,
 2. zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne oraz pieczęcie,
 3. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 4. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem bądź kierowanie do właściwych referatów,
 5. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z prowadzeniem sesji i komisji,
 6. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i Komisji oraz zarządzeń Wójta,
 7. współorganizowanie zebrań sołeckich,
 8. prowadzenie spraw osobowych pracowników (ewidencja czasu pracy, ewidencja urlopów wypoczynkowych, akta osobowe),
 9. prowadzenie archiwum zakładowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. W przypadku trwania studiów zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki,
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. Oświadczenie o niekaralności oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
 8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Regnów lub listownie na adres: Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent w  referacie spraw obywatelskich i organizacyjnych”  w terminie do dnia 23.04.2008r. do godz.10.00

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Regnów (bip.ugregnow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Regnów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-46) 813-16-23

Wójt Gminy Regnów
Tomasz Wojdalski

 • data: 09.04.2008
Lista kandytatów spełniających wymagania formalne

Lista kandytatów spełniających wymagania formalne okreslone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Regnowie (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego):

 1. Agnieszka Rokicka - Bednarek, zam. Rawa Mazowiecka

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Tomasz Wojdalski

 • data: 27.03.2008
KONKURS na stanowisko Kierownika Stanu Cywilnego
WÓJT GMINY REGNÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

Odnośnik

Banery