Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Czwartek 20 Lutego 2020

Imieniny

Leona, Ludmiły, Ludomiły

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

KONKURS na stanowisko Kierownika Stanu Cywilnego

WÓJT GMINY REGNÓW
96-232 REGNÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Miejsce pracy – URZĄD GMINY W REGNOWIE
Stanowisko urzędnicze – KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO
Zatrudnienie – NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe administracyjne
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 2 lata pracy:
  • na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art.1 ustawy o pracownikach samorządowych, lub
  • w służbie cywilnej, lub
  • w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
  • w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
  • na kierowniczych stanowiskach państwowych
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 8. Znajomość przepisów samorządowych, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy.


Wymagania dodatkowe:

 1. Własna inicjatywa, kreatywność, wytrwałość i konsekwencja.
 2. Umiejętność obsługi programów prawnych (LEX) i biurowych.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera.
 4. Znajomość procedur i regulacji dotyczących spraw kadrowych i obsługi Rady Gminy.


ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego
 2. Wykonywanie zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
 3. Prowadzenie spraw osobowych
 4. Przygotowywanie projektów aktów normatywnych podejmowanych przez Radę Gminy
 5. Organizacja spraw związanych z wyborami oraz referendum gminnym i państwowym.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)
 2. List motywacyjny
 3. Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 5. Kopie świadectw pracy
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
 7. Oświadczenie o niekaralności oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich
 8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Regnów lub listownie na adres: Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego” w terminie do dnia 26.03.2008r. do godz.15.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Regnów (bip.ugregnow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Regnów.

wstecz

Odnośnik

Banery