Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Czwartek 24 Września 2020

Imieniny

Gerarda, Teodora, Marii

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Nawigacja

 • POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020      
 • Treść

  Powszechny Spis Rolny 2020. Spiszmy się, jak na rolników przystało

  Baner promocyjny spisu rolnego w 2020 roku

  Oficjalny serwisu informacyjny
  https://spisrolny.gov.pl/

  Termin przeprowadzenia spisu rolnego:

  Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

   

  Obowiązek przekazania danych:

  Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

   

  Podstawa prawna przeprowadzenia spisu rolnego:

  Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia  rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (Dz. Urz. L 200 z 7.8.2018), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

  Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

   

  Kto podlega spisowi rolnemu?

  Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

  1. osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy, tj.:
   • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
   • 0,5 ha – dla krzewów owocowych,
   • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
   • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
   • 0,5 ha – dla chmielu,
   • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
   • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
   • 0,1 ha – dla tytoniu,
   • 5 sztuk – dla bydła ogółem,
   • 20 sztuk– dla świń ogółem,
   • 5 sztuk – dla loch,
   • 20 sztuk – dla owiec ogółem,
   • 20 sztuk – dla kóz ogółem,
   • 100 sztuk – dla drobiu ogółem,
   • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
   • 20 pni dla pszczół;
  2. osoby prawne;
  3. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

   

  Czego będą dotyczyć dane zbierane w ramach spisu rolnego?

  Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.:

  • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
  • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
  • struktury dochodów,
  • aktywności ekonomicznej,
  • sposobu użytkowania gruntów,
  • powierzchni zasiewów, nawożenia,
  • zastosowania środków ochrony roślin,
  • pogłowia zwierząt gospodarskich,
  • chowu i hodowli ryb,
  • budynków gospodarskich,
  • maszyn i urządzeń rolniczych.

   

  Metody przeprowadzania spisu rolnego:

  Spis rolny przeprowadzony zostanie w następujących formach:

  • samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;
  • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego,
  • bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

   

  Bezpieczeństwo danych:

  Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 443).

  Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie pouczani są o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie oraz składają pisemne przyrzeczenie o następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

   

  Cel spisu rolnego:

  Celem spisu rolnego jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi.

  Spis pozwoli także na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020.

   

  Dodatkowe informacje:

  Na terenie gminy Regnów pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy Regnów – jako Gminny Komisarz Spisowy przy pomocy Gminnego Biura Spisowego, utworzonego Zarządzeniem Nr 11/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku.

  Siedziba Gminnego Biura Spisowego znajduje się w Urzędzie Gminy w Regnowie pod adresem Regnów 95, 96-232 Regnów Kontakt telefoniczny: 46 813-16-23.

  Odnośnik

  Banery