Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • -
  2022.12.02

  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030”

  2022.12.02

  Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Regnów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030”, w celu realizacji zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

  Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Strategia Rozwoju Gminy Regnów może wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jeśli wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku stwierdzenia przez Wójta Gminy Regnów konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostanie wydane stosowne obwieszczenie w tej sprawie.

  Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Regnów bez zbędnej zwłoki, będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentu oraz informować o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach, a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wykonaniu.

 • Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030
  2022.11.24

  Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030

  2022.11.24

  Wójt Gminy Regnów ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030.

  Celem konsultacji jest przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030 oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji ewentualnych zmian jego treści.

  Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 25 listopada 2022r. do 30 grudnia 2022r. Konsultacje prowadzone są:

  1) z mieszkańcami Gminy Regnów,

  2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy Regnów organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,

  3) z sąsiednimi gminami – Cielądz, Rawa Mazowiecka, Biała Rawska, Sadkowice i Nowe Miasto nad Pilicą,

  4) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

  Przyjmowanie uwag i wniosków do projektu Strategii prowadzone jest w następujących formach:

  1) pisemnej – poprzez przesłanie wniosków o wydanie opinii do odpowiednich samorządów i instytucji,

  2) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – poprzez wskazanie uwag i opinii do projektu strategii za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia, w następujący sposób:

  a) w siedzibie Urzędu Gminy Regnów, Regnów 95, 96-232 Regnów, poprzez złożenie formularza w Sekretariacie,

  b) pocztą na adres Urzędu Gminy Regnów, Regnów 95, 96-232 Regnów (decyduje data wpływu do urzędu),

  c) za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretarz@ugregnow.pl - za ważne uznaje się uwagi przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag,

  3) elektronicznej poprzez formularz on-line dostępny pod adresem: https://forms.gle/EtsPJBBn5oScVXKs6 Nieprzekazanie uwag w powyższym terminie i formach oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi/lub wniosków jest Wójt Gminy Regnów.

 • 2022.11.21

  Przedsiębiorco! Załóż konto na PUE ZUS do 30.12.2022!

  2022.11.21

  Szanowni Państwo,
  do 30.12.2022 r. płatnicy składek są zobowiązani do założenia profilu na PUE ZUS, jeżeli takiego profilu nie mają, i utrzymywania aktywnego profilu w czasie rozliczeń z Zakładem.
  Obowiązek ten nakładają przepisy prawa.

  Zachęcamy Państwa do założenia profilu PUE ZUS już dziś.
  Wystarczy wejść na stronę www.zus.pl i wybrać opcję  →  Zarejestruj w PUE 

  Profil PUE zakłada zawsze osoba fizyczna,