Ogłoszenia i komunikaty do roku 2023

Informacje nt. wysoce zjadliwej grypy ptasiej (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia do dnia 30 grudnia 2022 roku stwierdzono 63 ogniska HPAI u drobiu hodowlanego oraz 39 ognisk HPAI u dzikich ptaków. W tym, w wojewódzkie łódzkim stwierdzono 15 ognisk HPAI u drobiu hodowlanego oraz 1 ognisko HPAI u dzikiego ptaka - odnotowane w dniu 10 stycznia 2022 roku u łabędzia niemego. Szczegóły w załączniku poniżej.

Strategia Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030

  • autor: Agnieszka Rokicka-Bednarek

Decyzja PPIS o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Regnowie

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) przez gospodarstwo domowe

Szanowni Mieszkańcy Gminy Regnów

Wójt Gminy Regnów informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz.  2236) oraz przystąpieniem Gminy Regnów do programu, można składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest w Urzędzie Gminy w Regnowie, u sołtysów oraz na stronie Gminy Regnów i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Regnowie - w sekretariacie lub pokoju nr 2. Wnioski można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uprawnione do preferencyjnego zakupu paliwa stałego są osoby, którym przyznany został dodatek węglowy lub posiadają pozytywnie rozpatrzony wniosek o jego przyznanie lub osoby które takiego wniosku nie złożyły, ale w centralnej ewidencji emisyjności budynku posiadają zgłoszone źródło ciepła opalane paliwem stałym.

Cena jednej tony paliwa stałego objętego zakupem preferencyjnym nie przekroczy kwoty 2 000,00 zł. brutto.

Złożone wnioski o węgiel podlegać będą weryfikacji. O wyniku weryfikacji Wnioskodawca będzie niezwłocznie informowany drogą telefoniczną lub z wykorzystaniem wskazanej przez niego poczty elektronicznej. Wraz z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku, udzielone zostaną Wnioskodawcy dalsze instrukcje dotyczące wniesienia opłaty za zadeklarowane paliwo stałe oraz jego odbioru.

Informacje o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych można uzyskać:

  • Sekretariat nr tel. 46 813-16-23 wew. 9
  • Sekretarz nr tel. 46 813-16-23 wew. 1,2

Ankieta w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Samorząd Gminy Regnów, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

- „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”

- „Równość szans kobiet i mężczyzn”

Zapraszamy zarazem do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Regnów oraz zgłaszania pomysłów na ich rozwiązanie.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę opracować plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy w najbliższych latach.

 

  • autor: Beata Żatkiewicz, data: 2022-11-04

Profilaktyka Jodowa

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, która informuje, że rosyjskie działania militarne na Ukrainie oraz ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski. Nie ma więc podstaw, żeby rozpoczynać wydawanie tabletek jodku potasu. W celu zabezpieczenia ludności na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego z uwolnieniem radioaktywnego jodu, realizując podstawowe zadania o charakterze informacyjnym Urząd Gminy w Regnowie informuje, iż miejscem wydawania jodku potasu będzie Urząd Gminy  w Regnowie. Lista wszystkich punktów wydawania na terenie województwa łódzkiego została opublikowana na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem:
https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego