Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Niedziela 19 Września 2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zgodnie z art. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku świadczeniami rodzinnymi są:

1)     1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

2)      2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,

3)      3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a,

4)     4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Na podstawie art. 4 w/w ustawy zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1)     1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

@     2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3)        3) osobie uczącej się.

Art. 5. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.


WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 01.09.2006 r.:

I. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

- 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

- 68,00 na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

II. Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:

1) 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł na dziecko;

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

1) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

2) 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie nauki odpowiadającym nauce w szkole ponagimnazjalnej.

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi – 1000,00 zł;

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi miesięcznie – 400,00 zł;

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi:

a) 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;

b) 250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie dzieci;

III. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie (szczegółowe informacje art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych)

IV. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 420,00 zł miesięcznie (szczegółowe informacje art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych)

V. Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka wynosi – 1000,00 zł na jedno dziecko (szczegółowe informacje art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Ustawa z dnia 28 listopada  2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) kliknij tutaj.

Odnośnik

Banery