Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Niedziela 19 Września 2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Nawigacja

 • Aktualności      
 • Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki"      
 • Treść

  Uwaga nabory

  • Plakat nabory przedsiębiorczośćPlakat nabory...
  • Plakat nabór grantowy 2021Plakat nabór grantowy 2021

  Podsumowanie działań Stowarzyszenia LGD Kraina Rawki w 2020 roku

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w listopadzie 2020 roku podpisało 13 umów o powierzenie grantów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród grantobiorców, którzy będą realizować swoje inicjatywy w nadchodzącym roku, znajdują się również Stowarzyszenia i Instytucje z naszej Gminy. Zachęcamy do zapoznania się z tematami działaniań, które będą realizowane na naszym obszarze.

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w listopadzie 2020 roku podpisało 13 umów o powierzenie grantów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   

  Treść aktualności:

  W nadchodzącym roku 2021 mieszkańcy będą realizować swoje inicjatywy – czeka nas zatem pracowity rok. Poniżej zamieszczamy krótkie informacje na temat projektów grantowych i zadań w nich zawartych z II półrocza 2020 roku.

   

  Projekt „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w Gminach: Sadkowice, Kowiesy, Regnów, Puszcza Mariańska”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 188 951,00 zł. Zadania w projekcie:

   

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach realizuje grant pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacji w Sadkowicach”. Realizacja zadania będzie polegała wyposażeniu terenu rekreacji w altanę rekreacyjną, montażu urządzeń rekreacji zewnętrznej, utwardzeniu terenu i budowie schodów z kostki betonowej oraz budowie chodnika. Kwota dofinansowania wynosi: 49 959,00 zł.

   

  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jajkowice realizuje grant pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacji w Jajkowicach”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie będzie polegała na stworzeniu miejsca rekreacji poprzez budowę dwóch altan rekreacyjnych oraz utwardzenie terenu przy i pod altanami rekreacyjnymi, w tym przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję. Kwota dofinansowania wynosi: 49 986,00 zł.

   

  • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy realizuje grant pt. „Budowa kręgielni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Kowiesach”. Stowarszyszenie będzie realizowało zadanie polegające na stworzeniu miejsca rekreacji poprzez zakupie i montażu pojedynczej kręgielni. Kwota dofinansowania wynosi: 13 574,00 zł.

   

  • Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" Regnów realizuje grant pt. „Modernizacja piłkochwytu bocznego boiska oraz piłkochwytów zabramkowych, wraz z modernizacją trybun na widowni na 50 miejsc”. W ramach zadania zostanie przeprowadzona boiska w Regnowie. Kwota dofinansowania wynosi: 49 544,00 zł.

   

  • Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych realizuje grant pt. „Rozwój Lokalnego Centrum Informacji jako miejsca rekreacji dla mieszkańców gminy Puszcza Mariańska”. Zadanie realizowane przez MRIES polega na zakupie wyposażenia w celu modernizacji świetlicy komputerowej. Kwota dofinansowania wynosi: 25 888,00 zł.

   

   

  Projekt „Budowa infrastruktury turystycznej na obszarze działania LGD "Kraina Rawki". Łączna kwota dofinansowania wyniosła 81 792,00 zł. Zadania w projekcie:

   

  • Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawczym „SOWA” realizuje grant pt. „Budowa witaczy w Wioskach i Zagrodach Tematycznych Krainy Rawki”. W ramach zadania postanie 13 witaczy, które przyczynią się do promocji miejsc turystycznych - Wiosek i Zagród Tematycznych Krainy Rawki oraz stworzenia spójnej promocji regionu. Kwota dofinansowania wynosi: 49 892,00 zł.

   

  • Stowarzyszenie „Zagroda pod Dębami” realizuje grant pt. „Budowa infrastruktury turystycznej w Zagrodzie pod Dębami”. Stowarzyszenie będzie realizowało zadanie polegające na stworzeniu altany, która posłuży działalności statutowej Stowarzyszenia i będzie pełnić funkcję sceny plenerowej. Kwota dofinansowania wynosi: 31 900,00 zł.

   

  Projekt „Renowacja i promocja zabytków sakralnych na terenie LGD”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 59 821,00 zł. Zadania w projekcie:

   

  • Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu realizuje grant pt. „Konserwacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele w Jeruzalu”. Zadanie realizowane przez Parafię będzie polegało na konserwacji wpisanej do rejestru zabytków ruchomych zabytkowej, drewnianej chrzcielnicy znajdującej się w kościele w Jeruzalu. Kwota dofinansowania wynosi: 10 220,00 zł.

   

  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku realizuje grant pt. „Budowa kanalizacji deszczowej wokół kościoła parafialnego w Żelechlinku”. Parafia zrealizuje zadanie polegające na budowie kanalizacji deszczowej wokół zabytkowego kościoła na terenie Parafii Rzymskokatolickiej w Żelechlinku. Kwota dofinansowania wynosi: 49 601,00 zł.

   

  Projekt „Promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez budowę witaczy i organizację wydarzeń promocyjnych”.Łączna kwota dofinansowania wyniosła 58 183,00 zł. Zadania w projekcie:

   

  • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy realizuje grant pt. „Promocja obszaru LGD "Kraina Rawki" poprzez montaż witaczy oraz zakup namiotu wystawienniczego”. W wyniku realizacji zadania powstanie 6 witaczy zamontowanych na terenie Gminy Kowiesy, które będą promowały obszar gminy i LGD oraz zostanie zakupiony namiot wystawienniczy z wyposażeniem, który będzie wykorzystywany podczas wydarzeń promocyjnych. Kwota dofinansowania wynosi: 35 346,00 zł.

   

  • Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Rawskiej grant pt. „Rajd rowerowy w Krainie Rawki - integracja mieszkańców z terenu działania LGD Krainy Rawki oraz promocja regionu ziemi rawskiej”. Stowarzyszenie w ramach zadania zorganizuje rajd rowerowy po terenie działania LGD, skierowany dla wszystkich jego mieszkańców. Kwota dofinansowania wynosi: 5 831,00 zł.

   

  • Gmina Regnów grant pt. „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż dwóch witaczy”. W ramach realizacji zadania zostaną zaprojektowane i zamontowane dwa dwustronne witacze, z logiem Gminy i napisem „Gmina Regnów. Witamy” po jednej stronie – „Gmina Regnów Zapraszamy ponownie” – po drugiej. Kwota dofinansowania wynosi: 7 943,00 zł.

   

  • Ludowy Klub Sportowy Żelechlinek grant pt. „Organizacja imprez sportowo - promocyjnych". Zadanie realizowane przez LKS będzie polegało na organizacji dwóch sportowych pikników rodzinnych w miejscach atrakcyjnych turystycznie w Gminie Żelechlinek. Kwota dofinansowania wynosi: 9 063,00 zł.

   

  „Najpiękniej Umajona Kapliczka”

  • -

  Nabory Wniosków

  • -

  Artykuł podsumowanie 2019

  LGD Kraina Rawki - zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza :

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza 3 nabory wniosków mające na celu rozwój przedsiębiorczości na naszym obszarze.

   

  Dofinansowanie można uzyskać na:

  • Podjęcie działalności gospodarczej – 70.000 zł (1 szt.)
  • Rozwiniecie działalności gospodarczej – do 100.000 zł dofinansowania na poziomie 60% ( 3 szt.)
  • Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych przez osoby z grup defaworyzowanych – do 112 .290 zł dofinansowania na poziomie 70% (1 szt.)

  Nabory wniosków realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

   

  Spotkanie informacyjne odbędzie się 19 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki”: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

   

  Ogłoszenia:

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-zakresie-uslug-noclegowych-przez-osoby-z-grup-defaworyzowanych/

   

  Ogłoszenie nr 2

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłosiło kolejne nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

   

  Dofinansowania można uzyskać na:

  • Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
  • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
  • Tworzenie obiektów pełniących funkcje lokalnych muzeów
  • Realizację operacji mających na celu promocję obszaru LGD „Kraina Rawki”

  Nabory wniosków realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

   

  Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki”: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

   

  Ogłoszenia:

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-kulturalno-integracyjnych/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2019-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-rekreacji-dla-dzieci-i-doroslych/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2019-g-tworzenie-obiektow-pelniacych-funkcje-lokalnych-muzeow/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2019-g-realizacja-operacji-majacych-na-celu-promocje-obszaru/

  Odnośnik

  Banery