„Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Regnów”

Gmina realizuje projekt pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Regnów”.Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej sieci wodociągowej przesyłowej we wsi Regnów oraz wsi Nowy Regnów, gm. Regnów, powiat rawski. Szczegółowa trasa projektowanej inwestycji znajduje się na mapach sytuacyjno-wysokościowych stanowiących załączniki do dokumentacji projektowej dostępnej na stronie BIP Gminy Regnów. Przedmiot zamówienia obejmuje także: zinwentaryzowanie terenu inwestycji; wytyczenie geodezyjnie przebiegu zaprojektowanej sieci wodociągowej; zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót budowlanych; zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy; po wykonanych robotach doprowadzić teren do stanu pierwotnego potwierdzając ten fakt w stosownym oświadczeniu kierownika budowy; sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; przekazanie dokumentacji powykonawczej inwestorowi.

Projekt finansowany z udziałem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość inwestycji –   2 775 409,10 zł
Dofinansowanie  –  2 693 432,00 zł

  • Logo Polski Ład
  • Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
  • Godło Rzeczypospolitej Polskiej
  • Tablica informacyjna