Trwałość projektu „CUŚ DOBREGO”

Trwałość projektu „CUŚ DOBREGO”

Z dniem 30 listopada 2023 r. zakończyła się realizacja zadania pn. „Usługi opiekuńcze”, w ramach partnerskiego projektu „CUŚ DOBREGO” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W ramach zapewnienia trwałości projektu, rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług oferowanych w ramach projektu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie ogłasza gotowość przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. 41 m-c, do świadczenia usługi w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestnika dla 2 osób.

  • autor: Beata Żatkiewicz, data: 2023-12-01