Zagospodarowanie terenu rekreacji przy zbiorniku małej retencji w Podskarbicach Szlacheckich

Gmina Regnów pozyskała środki na realizację  zadania pn.:  „Zagospodarowanie terenu rekreacji przy zbiorniku małej retencji w Podskarbicach Szlacheckich” w ramach projektu „Infrastruktura sołecka na plus”.

Wójt Gminy Regnów w imieniu Gminy Regnów oraz Sołtys sołectwa Podskarbice Szlacheckie w dniu 26.03.2024 r. odebrali bon na realizację zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenu rekreacji przy zbiorniku małej retencji w Podskarbicach Szlacheckich” na kwotę 100.000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji będzie zagospodarowanie terenu rekreacji przy zbiorniku małej retencji w Podskarbicach Szlacheckich, gm. Regnów, powiat rawski. Planowany teren rekreacji służył będzie dla miejscowej społeczności do aktywnego spędzania czasu, przez osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci pod opieką osób dorosłych.

Zakres robót obejmował będzie:

  • budowę i montaż obiektów małej architektury, tj. altany wraz z wyposażeniem: stół – 2 szt., ławki – 4 szt., ławka z oparciem – 3 szt., kosz na śmieci – 4 szt., tablica edukacyjna – 3 szt., grill zewnętrzny – 1 szt., stojak na rowery – 1 szt.
  • budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych – 6 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Jedno miejsce przeznaczone będzie dla osób niepełnosprawnych.
  • budowę ścieżki edukacyjnej mającej na celu edukację ekologiczną i środowiskową. Na trasie ścieżki rozmieszczone będą barwne tablice edukacyjne oraz obiekty małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci. Ścieżka zlokalizowana będzie obok zbiornika retencyjnego i będzie zaczynać się przy miejscach parkingowych a kończyć przy altanie rekreacyjnej.
  • utwardzenie terenu z kostki betonowej terenu przed oraz pod altaną rekreacyjną kostką betonową.

Projekt zakłada tworzenie otwartej przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców, co służyć będzie integracji społecznej lokalnej społeczności. Ponadto projekt daje możliwości organizacji wydarzeń społecznych i edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców. Zaprojektowana ścieżka edukacyjna będzie miała za zadanie budować świadomość ekologiczną mieszkańców. Umieszczone wzdłuż ścieżki edukacyjnej tablice informacyjne będą przedstawiały tematykę za zakresu środowiska przyrodniczego. Mają one za zadanie przekazywać informacje o korzyściach, celach i wartościach związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika. Zaprojektowana altanka da możliwość na maksymalne korzystanie z otaczającej przyrody poprzez zaprojektowane otwarte struktury altanki. Zaprojektowane miejsce, to miejsce rekreacji, które będzie pozwalać na odpoczynek, integrację, edukację korzystających mieszkańców oraz osoby odwiedzające.

Realizacja projektu odbędzie się w 2024 roku przy udziale środków z budżetu Wojewódzkiego.

Kwota dofinansowania – 100 000,00 zł

www.lodzkie.pl

  • Wójt Gminy Regnów, Radna Gminy Regnów, Sołtys Sołectwa Podskarbice Szlacheckie
  • Tablica informacyjna