Aktualności

 • 24.03.2023

  Nawigator legislacyjny dla NGO realizowanego w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

  Zapraszamy mieszkańców do udziału w projekcie "Nawigator legislacyjny dla NGO" realizowanego w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Projekt trwa od września 2022 do lipca 2024 roku. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych. Analizie poddawany jest bieżący stan prawny m.in.: ustawy o fundacjach, działalności pożytku publicznego, rachunkowości, ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, prawo o stowarzyszeniach oraz kodeks pracy i kodeks cywilny, jak również projekty poselskie i projekty przygotowywane w poszczególnych ministerstwach. Link: https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/

 • 22.03.2023

  Rządowy Program Ochrony Zabytków

  Ogłoszenia naboru wstępnych zgłoszeń o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w Gminie Regnów

   Na podstawie art. 31 i 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz § 3 ust.2 pkt 2 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków Wójt Gminy Regnów informuje, że Gmina Regnów przyjmuje wstępne zgłoszenia o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  Wstępne zgłoszenia o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na nakłady konieczne stanowiące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, o których mowa w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art.8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków o której mowa w art. 22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, usytuowanym na terenie Gminy Regnów, może składać osoba fizyczna lub prawna, posiadająca tytuł prawny do zabytku. Wzór wstępnego zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do  Zarządzenia Wójta Gminy Regnów Nr 4/2023 z dnia 16 marca 2023 r.

  Termin składania wstępnych zgłoszeń o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: od 17 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.

 • Plakat
  08.03.2023

  Program Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne

  W ramach działaności Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, Wójt Gminy Regnów zaprasza wszystkich mieszkańców gminy, zainteresowanych dofinasowaniem w ramach programu " CZYSTE POWIETRZE". Spotkanie odbędzie się 14 marca 2023 r. o godz. 17.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie. 

  TYKDAAAAAElFTkSuQmCC

 • 07.03.2023

  Bezpłatna opaska medyczna

  Plakat