Przebudowa drogi Sławków–Annosław

  • Tablica poprawna

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Annosław-Sławków

„Przebudowa drogi Sławków –Annosław na odcinku 1100m” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Annosław- Sławków. Droga zlokalizowana jest w miejscowościach Annosław na działkach o nr ew. 134/34, 134/36, 134/38, 134/40, 134/42, 134/44, 134/46 obręb Annosław oraz Sławków na działkach o nr ew.  174, 159/2, 163/2, 164/2, 165/2, 167/2, 173/4, 173/6, 175/3, 175/5, 176/1, 177/1, 178/1 179/3, 179/5, 180/1, 181/1, 182/1, 183/1, 184/3 obręb Sławków. Odcinek przeznaczony do przebudowy ma 1 100 km długości.

Stan istniejący i zakres realizacji inwestycji

Niniejsza inwestycja obejmuje przebudowę drogi poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni (warstwa zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.20cm) pomiarów przy liniowych robotach ziemnych 1.100 km(trasa dróg w terenie równinnym), mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie klasy I-IV (krotność = 2) 4400  m2 , nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 4400 m2, skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni 4400 m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 4400 m2. Dodatkowo należy wykonać obustronnie pobocza o nawierzchni żwirowej, warstwa dolna gr.15cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie (2*0.75*1100) 1650 m2, mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10cm (2*0.75*1100) 1650 m2, mechaniczne ścinanie poboczy- za każde dalsze 5 cm grubości (2*0.75*1100) 1650 m2. Szerokość jezdni po przebudowie będzie wynosić 4,00 m. Spadek daszkowy 2%, na poboczach z kruszywa łamanego 8%. Całość prac będzie nadzorowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez zamawiającego.

Gmina Regnów zakończyła realizację projektu: „Przebudowa drogi gminnej Sławków-Annosław na odcinku 1100m”

Całkowita wartość inwestycji – 320 392,32 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 160 172,32 zł