Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku

Producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity, obowiązujące w 2024 roku, stanowić będą sumę:

1)  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2)  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz lub koni będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

W 2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

Terminy składania wniosków:

1.      od 1 lutego 2024 r., do 29 lutego 2024 r., (faktury VAT oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

2.      od 1 sierpnia 2024 r., do 2 września 2024 r., ( faktury VAT oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.)

Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego , należy złożyć w ww. terminie wniosek, dołączając do niego:

1.      faktury VAT oryginały ( ewentualnie oryginały wraz z kopiami)

2.      formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną

3.      zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie DJP bydła lub liczbie świń w 2023 r.

4.      Klauzula RODO

5.      Umowa dzierżawy- oryginał

Informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o DJP posiadanych przez wnioskodawcę zwierząt dostarczyć powinien sam producent rolny, chcący skorzystać z wnioskowanego limitu i musi to zrobić w I terminie składania wniosku. Zwiększenie limitu na posiadane zwierzęta nie zgłoszone w lutym nie będzie możliwe w sierpniu (II termin), chyba że wniosek nie był składany w lutym!

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( www.minrol.gov.pl ), a także na stronie tut. Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie (pokój nr 6).