Ochrona środowiska

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Z dniem 1 lipca 2021 r. zgodnie art. 27g. ust 2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie miał obowiązek złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków prowadzonej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

W przypadku budynków, które już istnieją właściciel/zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, a w przypadku nowego budynku, w którym po dniu 1 lipca 2021 r. zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła/spalania paliw.

Deklarację można złożyć za pośrednictwem strony https://www.gunb.gov.pl/. lub w Urzędzie Gminy Regnów. Deklaracje w formie papierowej dostępne w Urzędzie Gminy Regnów.

Zbiorniki bezodpływowe

W związku z ustawowym obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, Wójt Gminy Regnów informuje o obowiązku zgłoszenia rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowej oczyszczalni ścieków.

Gmina Regnów prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie art. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888.).

W związku z powyższym, Wójt Gminy Regnów zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, o dokonywanie zgłoszeń dotyczących posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji (dotyczy to również wieloletnich posiadaczy tych urządzeń, którzy dotychczas nie dokonali takiego zgłoszenia). Zgłoszenia (stanowiące załącznik do niniejszego pisma) obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Wypełnione zgłoszenia proszę dostarczać do Urzędu Gminy w Regnów.

 Druki zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie Gminy w Regnów oraz na stronie internetowej www.ugregnow.pl w zakładce „mieszkaniec”.

Ponadto informuję, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga  dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Regnów zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219).