Ochrona środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Regnów w sprawie wyłożenia do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Regnów na lata 2024 – 2027”

Zbiórka azbestu

W związku z realizacją zadania polegającego na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów, informujemy, że wnioski o nieodpłatne wykonanie usług, obejmujących: odbiór, transport i unieszkodliwienie można składać do dnia 28 lutego 2023 r. Wzór wniosku można pobrać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Regnowie lub ze strony internetowej https://www.ugregnow.pl/564,ochrona-srodowiska.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

ZBIÓRKA AZBESTU

W związku z realizacją zadania polegającego na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Regnów, informujemy że wnioski o nieodpłatne wykonanie usług, obejmujących: odbiór, transport i unieszkodliwienie mozna składać do dnia 31 stycznia 2022 r. Wzór wniosku można pobrać w pokoju nr 1 urzędu gminy w Regnowie lub ze strony internetowej https://www.ugregnow.pl/564,ochrona-srodowiska. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Z dniem 1 lipca 2021 r. zgodnie art. 27g. ust 2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie miał obowiązek złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków prowadzonej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

W przypadku budynków, które już istnieją właściciel/zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, a w przypadku nowego budynku, w którym po dniu 1 lipca 2021 r. zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła/spalania paliw.

Deklarację można złożyć za pośrednictwem strony https://www.gunb.gov.pl/. lub w Urzędzie Gminy Regnów. Deklaracje w formie papierowej dostępne w Urzędzie Gminy Regnów.

Zbiorniki bezodpływowe

W związku z ustawowym obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, Wójt Gminy Regnów informuje o obowiązku zgłoszenia rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowej oczyszczalni ścieków.

Gmina Regnów prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie art. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888.).

W związku z powyższym, Wójt Gminy Regnów zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, o dokonywanie zgłoszeń dotyczących posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji (dotyczy to również wieloletnich posiadaczy tych urządzeń, którzy dotychczas nie dokonali takiego zgłoszenia). Zgłoszenia (stanowiące załącznik do niniejszego pisma) obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Wypełnione zgłoszenia proszę dostarczać do Urzędu Gminy w Regnów.

 Druki zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie Gminy w Regnów oraz na stronie internetowej www.ugregnow.pl w zakładce „mieszkaniec”.

Ponadto informuję, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Regnów zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219).

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.