Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że podczas uroczystości, wydarzeń organizowanych przez Gminę Regnów będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych.

Biorąc udział w uroczystości, wydarzeniu uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków utrwalonych na wykonanych zdjęciach.

                                        Klauzula informacyjna uczestnicy wydarzeń

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1.       Administratorem danych osobowych jest Gmina Regnów reprezentowana  przez Wójta Gminy, adres: 96-232 Regnów 95.

2.       W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Gmina Regnów” lub pisemnie na adres Administratora.

3.       Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promowania i udokumentowania uroczystości, wydarzeń zorganizowanych przez Gminę Regnów i mogą być rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora, profilu Facebook Administratora, w prasie lokalnej oraz innych mediach i wydawnictwach, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4.       Dane osobowe będą przechowywane będą przez okres niezbędny do spełnienia celu dla którego zostały zebrane; do czasu wycofania zgody.

5.       Odbiorcą danych osobowych może być każdy kto zapozna się ze zdjęciami upublicznionymi na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora, profilu Facebook Administratora, w prasie lokalnej oraz innych mediach i wydawnictwach. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmiotu uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6.       Dane w postaci wizerunku mogą być publikowane na portalu społecznościowym Facebook, dane mogą zostać udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, dane mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.

7.       Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wycofania zgody na ich przetwarzanie, prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.       Udział w uroczystości, wydarzeniu jest dobrowolny. Poprzez przystąpienie do udziału w uroczystości/wydarzeniu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora.

9.       W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.