Ogłoszenia i komunikaty

Ankieta w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030

Szanowni mieszkańcy Gminy Regnów,

Uprzejmie informujemy, że na mocy Uchwały nr XXXI/193/22 Rady Gminy Regnów z dnia 8 kwietnia 2022 r. przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Regnów  na lata 2023-2030, której celem jest analiza mocnych i słabych stron gminy oraz weryfikacja potrzeb i potencjałów rozwojowych na najbliższe lata.

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Strategia wskazuje najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne i infrastrukturalne, na których powinna być skoncentrowana uwaga władz gminy. Celem jest zatem wspólne wytyczenie nowych kierunków, które pozwolą na dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy w perspektywie do 2030 r.

Strategia Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030 przedstawia diagnozę obecnego stanu gminy w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego oraz wyznacza nowe kierunki rozwoju w oparciu o potrzeby mieszkańców, w tym stwierdzone szanse i zagrożenia na terenie gminy. Dokument ten ma kluczowe znaczenie strategiczne w dalszym rozwoju gminy oraz daje możliwość ubiegania się o nowe środki krajowe i europejskie w perspektywie lat 2023-2030. Dlatego przed nami wyjątkowo ważne zadanie, aby wspólnymi siłami wypracować wizję i misję dalszego rozwoju naszej lokalnej ziemi. 

W związku z powyższym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która pozwoli na dokonanie analizy obecnego stanu i wyznaczenie celów i kierunków rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Państwa zdanie jako mieszkańców Gminy Regnów odgrywa tutaj kluczową rolę i stanowi podstawę właściwie obranej drogi na najbliższe lata. Wierzymy, że jako aktywni mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele sugestii, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt Strategii.

Ankietę można wypełnić i przesłać na 4 sposoby:

 • elektronicznie pod adresem https://forms.gle/QUw1d61du7rcQfgu6 (w razie problemów z bezpośrednim przekierowaniem, proszę przekopiować link i wkleić go w pole adresu przeglądarki internetowej).
 • elektronicznie poprzez jej pobranie (pliki do pobrania poniżej) i przesłanie skanu na adres sekretarz@ugregnow.pl
 • papierowo poprzez osobiste pobranie i złożenie w Urzędzie Gminy w Regnowie z siedzibą w m. Regnów 95, 96-232 Regnów w pokoju nr 9 - sekretariat (druk ankiety dostępny w Urzędzie).
 • papierowo poprzez wysyłkę pocztą na adres Urzędu Gminy w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów z dopiskiem „Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030”

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 31 lipca 2022 r.

 

Bf4fIw+Adnh6zI0AAAAASUVORK5CYII=

 • autor: Agnieszka Rokicka-Bednarek, data: 2022-07-05

Przygoda z Tatą

Już 19 czerwca w Łodzi odbędzie się gra miejska pod nazwą „Przygoda z Tatą”. Rodzinne wydarzenie wystartuje o godzinie 10:00, a start i meta znajdować się będą w Parku Poniatowskiego.
Dzięki zabawie tegoroczny Dzień Ojca będzie wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich rodzin z dziećmi, które wezmą w niej udział. Na uczestników czekają zagadki, konkurencje umysłowe i sprawnościowe, nowe aktywności i niespodzianki – to wszystko podczas kilku godzin bezpłatnej imprezy.
Do wspólnej zabawy zapraszamy drużyny składające się z ojców oraz dzieci w każdym wieku. Do teamu mogą dołączyć również mamy. Nie ma ograniczeń w liczebności rodzinnej drużyny. Wszyscy, którzy wezmą udział w imprezie, mogą liczyć na wiele atrakcji, przygód i pamiątek oraz wezmą udział w losowaniu voucherów na weekendowy, rodzinny pobyt na Mazurach. Na zwycięzców czekają specjalne nagrody.
Dodatkowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy do znalezienia  na stronie https://przygodaztata.azs.pl/miasta/lodz/.
Planowane konkurencje na trasie gry:

 1. wspólne wiosłowanie na ergometrze wioślarskim
 2. konkurencja celnościowa – rzuty do kosza
 3. konkurencja szybkościowa – rodzinna sztafeta
 4. element integracji – wspólne budowanie wieży/zamku z kartonów/skrzynek lub układanie puzzli
 5. element twórczy – układanie wierszyka z podanymi przez organizatora hasłami
 6. konkurencja zagadkowa polegająca na rozwiązaniu zagadki związanej z lokalnym dziedzictwem
 7. konkurencja sprawnościowa – przejście toru przeszkód
 8. konkurencja lekkoatletyczna – pchnięcie kulą/piłką lekarską
 9. gra w golfa
 10. gra „niespodzianka” – do zaliczenia wylosowane zadanie

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Akademickiego Związku Sportowego, która realizuje zadanie zlecone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Zapisy: https://przygodaztata.azs.pl/zapisy/

Decyzja PPIS o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Regnowie

Wyłączenie z dopłat dla nieruchomości objętych przebiegiem gazociągu

Firma Romgos Gwiazdowscy sp. z o.o. działając w imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ -SYSTEM S.A. oddział w Tarnowie, jako Wykonawca Robót Budowlanych przedstawia zestawienie powierzchni pasa budowlano-montażowego do wyłączenia z dopłat dla nieruchomości w gminie Regnów objętych przebiegiem inwestycji ,,Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn- Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka-Wronów odcinek realizacji nr 3 i 4 o łącznej długości ok. 154 km stanowiącego część inwestycji pn. ,,Budowa gazociągu Wronów – Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego.
Jednocześnie informuje, że dla zainteresowanych właścicieli działek istnieje możliwość wglądu do protokołów opisujących stan nieruchomości przed rozpoczęciem prac budowlanych w biurze budowy Romgos Gwiazdowscy sp . z o.o.

Młodzi rolnicy mają jeszcze tylko kilka dni, by starać się o 150 tys. zł

Do 30 maja 2022 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. W ramach wsparcia finansowanego z budżetu PROW 2014-2020 mogą oni otrzymać 150 tys. złotych.

Termin naboru upływa 29 maja, ale ponieważ ten dzień przypada w niedzielę, dokumenty można dostarczyć także w poniedziałek 30 maja 2022 roku. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Starający się o to wsparcie powinni mieć gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 hektara – jednak mogą być jego właścicielami nie dłużej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowoutworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Na prowadzenie własnego gospodarstwa młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu. Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR dofinasowanie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

 

 

VII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bitwaregionow.pl Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2022 r.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowaliśmy łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 ogólnopolski finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie. W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowaliśmy łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.
Etap I –  wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.
Etap II – 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich.
Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego .

Każda edycja „Bitwy Regionów” skupia setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. W tym roku także liczymy na wysoką frekwencję.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.