Ogłoszenia i komunikaty

Dodatek osłonowy-nowe świadczenie!

Informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Postępowanie w sprawie dodatku osłonowego prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie.
W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2022 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1) dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1.500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).
Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski będzie można składać:
> elektronicznie za pośrednictwem platformy Epuap ( gopsregnow/SkrytkaESP ) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regnowie.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 46 813-16-63 w godzinach od 7:30 do 15:30.
Pozostałe informacje
Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.
Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:
a) w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
b) w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Wsparcie z PROW na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – start naboru

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O dofinansowanie z ARiMR na ten cel można się ubiegać już po raz drugi. Ideą krótkich łańcuchów dostaw jest współpraca i zbiorowe działanie małych gospodarstw rolnych, niewielkich przedsiębiorstw, ale również skrócenie drogi produktu pomiędzy rolnikiem a odbiorcą. Można to osiągnąć np. przez innowacyjną organizację produkcji, transportu lub marketingu. Takie działanie wpływa pozytywnie na lokalny rozwój gospodarczy oraz na tworzenie więzi między konsumentami a producentami żywności czy rolnikami zajmującymi się przetwórstwem. O wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W ich skład musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności: w ramach dostaw bezpośrednich, przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,w ramach rolniczego handlu detalicznego, w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej czy konsorcjum.
Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mogą dotyczyć m.in. budowy, przebudowy lub remontu obiektów lub infrastruktury, zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń (z wyłączeniem maszyn i urządzeń do produkcji rolnej), w tym środków transportu.
W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać pomoc tylko raz. Wypłacana jest ona w formie ryczałtu, który wynosi:
- 325 tys. zł w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu;
- 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.
Wnioski o pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw do 31 stycznia 2022 r. będzie przyjmować Centrala ARiMR. Wymagane dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

 

 

Punkt konsultacyjny – pomoc psychologa Gminy Regnów

Zapraszamy na korzystanie z bezpłatnej pomocy psychologicznej na terenie naszej Gminy.
W bibliotece gminnej w Regnowie będzie dyżurował psycholog świadczący pomoc w zakresie:
- uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard),
- pomoc dla rodzin osób z problemem uzależnień,
- pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie,
- porady rodzinne (konflikty małżeńskie, itd.),
- porady wychowawcze,
- kłopoty i kryzysy innego rodzaju.
Dyżury odbywać się będą : Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 14:00-16:00;
Drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz.  11:30 -13:30
Psycholog przyjmuje tylko osoby dorosłe, terapia dzieci odbywa się w postaci terapii rodzinnej – wymagany jest najpierw kontakt z rodzicami. 
Psycholog
Szymon Kocik
Tel. 519 609 404

Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) – nabór wniosków wydłużony

Do 28 stycznia 2022 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach tzw. małego przetwórstwa lub rolniczego handlu detalicznego (RHD). Pierwotnie ten nabór miał zakończyć się 29 grudnia 2021 r.
Wnioski o wsparcie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Nabór kierowany jest do dwóch grup wnioskodawców. Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł. Druga grupa to rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku maksymalna kwota wsparcia to 200 tys. zł. W obu wariantach poziom dofinansowania wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.Przedsięwzięcia, na które można otrzymać wsparcie, to m.in. budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania czy magazynowania produktów. Dofinansowanie można przeznaczyć także na inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących do przygotowania posiłków (np. kuchni) czy pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych, czy też na zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. W tym naborze poszerzono zakres inwestycji objętych wsparciem – zainteresowani będą mogli nabyć specjalistyczne środki transportu: niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania; służące do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju; wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych; cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.Przypominamy, że do 29 grudnia trwa nabór na tzw. duże przetwórstwo, który skierowany jest do dwóch grup: przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem pasz bez GMO oraz do podmiotów specjalizujących się w produkcji i sprzedaży ziół. Wsparcie, jakie można otrzymać, zależy od statusu wnioskodawcy. W przypadku przedsiębiorstw dofinansowanie może wynieść do 10 mln zł, jeśli zaś chodzi o związki grup producentów rolnych lub zrzeszenia organizacji producentów może to być nawet 15 mln zł. W obu przypadkach refundacja wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizacje inwestycji. Do 21 grudnia do ARiMR wpłynęło 35 wniosków o pomoc. Dokumenty o wsparcie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków - Annosław i Podskarbice Szlacheckie

Studio Plan Mateusz Czerch z siedzibą w Bielku-Białej informuje, że na terenie obrębów:  Ossa, Jelitów, Marianów, Franopol, Żurawka, Zofianów, Lesiew, Julianów Lesiewski, Wólka Lesiewska i Teodozjów (gmina Biala Rawska) prowadzone są na zlecenie Starosty Rawskiego prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.  Część prac dotyczy również terenów bezpośrednio przyległych – tj. na terenie obrębów Annosław i Podskarbice Szlacheckie

 • autor: Katarzyna Jackowska

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu Sławków

GEOTECHNOLOGIES Wiesław Szymkiewicz z siedzibą w Stargardzie informuje, że na terenie obrębów:  Bronisławów, Pągów, Porady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Zofiów i Żurawia prowadzone są na zlecenie Starosty Rawskiego prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Część prac dotyczy również terenów bezpośrednio przyległych – tj. na terenie obrębu Sławków.

Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Maksymalna wysokość pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami wynosi 100 tys. zł w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc.Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej. Co jednak istotne, inwestycje te muszą zapewnić dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu działań, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Wnioski można składać od 10 grudnia do 2021 r. do 7 lutego 2022 r. w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można to zrobić osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie, a suma uzyskanych punktów zadecyduje o miejscu na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy. Przy ocenie wniosków brana będzie pod uwagę m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, czy udział kosztów kwalifikowanych inwestycji w całym przedsięwzięciu objętym operacją. Dodatkowe punkty otrzyma rolnik, który nie występował wcześniej o taką pomoc lub nie starał się o wsparcie na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”. O pozycji w rankingu nie będzie decydowała kolejność wpływu dokumentów do Agencji.

Komunikat dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn-Wronów Etap III Rawa Mazowiecka Wronów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., jako inwestor budowy gazociągu Gustorzyn-Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów informuje, że od grudnia br. rozpoczyną sie prace ziemne przy realizacji tego projektu. Trasa gazociągu o długości 154 km będzie przebiegała przez obszar piętnastu gmin w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i lubelskim. Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum ROMGOS Sp. z o.o. ENGINEERING Sp. k. oraz ROMGOS Gwiazdowscy Sp. z o.o.                                            Kontakt:  Biuro Budowy Gazociągu 
ROMGOS Gwiazdowscy Wsola, ul. Warszawska 31 26-660 Jedlińsk 
Joanna Kowalska, tel. 885 888 450, email: j.kowalska@romgos.pl 
W związku z nasilonym ruchem pojazdów prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w pobliżu terenu budowy. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać również na adres poczty elektronicznej: komunikacja.tarnow@gaz-system.pl
Więcej informacji o projekcie: www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy 

 

Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje inwestycje w drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni, na której realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na:

 • przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez:
  • wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat;
  • dolesienie luk w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego wynosi od 21 do 60 lat;
 • zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
 • założenie remizy – wprowadzenie na danym obszarze (ogrodzonym i o powierzchni co najmniej 10 arów) gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
 • czyszczenie późne – cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat;
 • zabiegi ochronne przed zwierzyną:
  • ogrodzenie remizy;
  • zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego czy zróżnicowania struktury drzewostanu.

Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać do końca bieżącego roku we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lasu biurach powiatowych Agencji. Dokumenty będzie można dostarczać także za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji – tutaj

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na szopę ludową

REGULAMIN

          XXIII EDYCJI KONKURSU OTWARTEGO NA

„SZOPKĘ LUDOWĄ REGIONU RAWSKIEGO”

 Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej ogłasza konkurs otwarty na „Szopkę ludową regionu rawskiego”, skierowany do uczniów szkół  podstawowych z Rawy Mazowieckiej i terenu powiatu rawskiego.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie u młodzieży zainteresowań sztuką ludową i rękodziełem artystycznym.
 2. Pobudzanie uzdolnień plastycznych i kształtowanie wrażliwości estetycznej.
 3. Rozszerzanie współpracy ze szkołami.
 4. Propagowanie wiedzy o bożonarodzeniowych tradycjach ludowych regionu rawskiego.
 5. Rozszerzanie działalności działu oświatowego i etnograficznego muzeum.

Przedmiotem konkursu jest:

      Tradycyjna szopka ludowa – plastyczna praca własna, przestrzenna, wykonana dowolną techniką, wcześniej nie prezentowana i nie zgłaszana do innych konkursów. Ogłaszając konkurs mamy na uwadze zainteresowanie młodzieży polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi oraz wytworami tradycyjnego rękodzieła. Prosimy, aby zwrócić uwagę na wykonywanie prac przy użyciu jak największej ilości surowców naturalnych: papieru, słomy, drewna itp. Wzorem ich wykonania mogą być przykłady z literatury, wiadomości zaczerpnięte z lekcji religii, czy też przekazy ustne od rodziców i dziadków.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpropagowanie konkursu w szkołach.

Prosimy o dokonanie wstępnej selekcji prac.

        Uczestnik konkursu może złożyć 1 pracę konkursową, dopuszczone są też prace zbiorowe.

         Prace należy składać do 13 grudnia 2021 r.  w Muzeum Ziemi Rawskiej, ul. Łowicka 26,

 96-200 Rawa Mazowiecka, które jest organizatorem konkursu.

 1. Każda praca musi być zaopatrzona w kartę z następującymi danymi:
 • Nazwa przedmiotu i data jego wykonania.
 • Imię i nazwisko wykonawcy oraz wiek.
 • Dokładny adres oraz nr telefonu kontaktowego.
 • Nazwa szkoły, klasa i nazwisko opiekuna.
 1. Do karty, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, podpisaną przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego.

     Prace dostarczone na konkurs będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie muzeum. Po terminie prezentacji prace należy odebrać. Za nieodebrane prace Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Nieodebrane prace zostaną komisyjnie zniszczone.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród  oraz otwarcie wystawy pokonkursowej planowane jest na  22 grudnia  2021 r., godz. 12:00 w Muzeum Ziemi Rawskiej. W zależności od aktualnej sytuacji i obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w formie tradycyjnej bądź online, o czym poinformujemy na stronie internetowej muzeum oraz profilu facebookowym.

Oceny prac i podziału nagród dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa, która weźmie pod uwagę:

-   jakość wykonania prac, w tym ich walory estetyczne,

-   konstrukcję prac, stopień trudności wykonania,

         -   zgodność z tradycją materiałów użytych do wykonania pracy.

Organizator konkursu nie dostarcza uczestnikom materiałów potrzebnych do wykonania prac

      Muzeum zastrzega sobie prawo do publikacji fotografii prac konkursowych, publikacji danych osobowych  uczestników konkursu oraz pozostawienia niektórych z nagrodzonych prac.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Organizator  konkursu -  Muzeum Ziemi Rawskiej,

 1. Łowicka 26, tel. 781 700 503, e-mail:muzeumziemirawskiej@tlen.pl

 

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości

Rolniku – unikaj upadków w gospodarstwie rolnym i weź udział w konkursie KRUS

Dane statystyczne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie znaczna część wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2020 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej zgłoszono 50 wypadków przy pracy rolniczej. Ponad 62% z nich stanowiły upadki osób. Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek działania warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym opady śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne. Często do upadków na terenie gospodarstw dochodzi także wskutek pośpiechu poszkodowanych oraz braku dbałości o prawidłowe wydzielenie i utrzymanie ciągów komunikacyjnych prowadzących do budynków i wewnątrz obiektów. Niejednokrotnie przyczyną upadku bywa również zniszczone albo zabrudzone obuwie robocze.
Z prowadzonych przez Kasę analiz wynika, że szczególnie często zdarzają się potknięcia o wysokie i nieoznakowane progi w wejściach i przejściach budynków inwentarskich. Wiele budynków inwentarskich starego typu posiada takie zagrożenia konstrukcyjne. Kolejna liczna grupa urazów w gospodarstwie rolnym powstaje w wyniku wypadków spowodowanych upadkiem osób ze strychów, poddaszy, stodół i innych budynków gospodarczych podczas układania i zrzucania pasz objętościowych i słomy przez niezabezpieczone otwory zrzutowe w stropach i ścianach budynków. Wśród przyczyn upadków obserwujemy również nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłową konstrukcję i usytuowane drabin. Zarówno szczeble drabin, jak i stopnie przy ciągnikach i maszynach często zabrudzone są ziemią lub resztkami roślinnymi, co sprzyja ześlizgnięciom i upadkom z wysokości. Takie upadki kończą się często groźnymi urazami kończyn dolnych i górnych.  W trosce o własne dobro, w okresie mniejszej liczby prac rolniczych warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz o wyeliminowaniu zaniedbań występujących w obejściu, które mogą doprowadzić do wypadku.

Aby zminimalizować ryzyko upadków przy pracy w gospodarstwie rolnym należy:

 • likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu i posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem lub trocinami
 • wyrównywać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnie placów i przejść
 • utrzymywać czystość i porządek na podwórzu oraz w ciągach komunikacyjnych
 • stosować obuwie z antypoślizgowym protektorem podeszwy, najlepiej z cholewką chroniącą kostkę
 • na ośnieżonych lub oblodzonych powierzchniach stosować nakładki na obuwie, tzw. raczki antypoślizgowe
 • naprawiać uszkodzone stopnie oraz zamontować barierki wzdłuż ciągów schodowych i na podestach
 • zabezpieczać otwory zrzutowe na strychach, poddaszach
 • stosować bezpieczne drabiny i podesty przy pracach na wysokości (bezpieczna drabina ma mocne i właściwie zamocowane szczeble, jest zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyleniem – u dołu gumowymi lub ostrymi zakończeniami, u góry hakami; kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° do 75°, a drabina powinna wystawać minimum 0,75 m nad powierzchnię, na którą wchodzi użytkownik)
 • schodzić z ciągnika rolniczego plecami skierowanymi w kierunku zejścia (tak jak podczas wchodzenia), przytrzymując się przeznaczonych do tego uchwytów
 • dbać o dobre oświetlenie ciągów komunikacyjnych i miejsc pracy
 • w przypadku braku możliwości usunięcia progów, oznaczyć je w widoczny sposób.

Zapraszamy wszystkich rolników do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Rola Rolnika, by upadku unikał”, który przebiega w formule on-line i dzięki któremu można sprawdzić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie. Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS może rejestrować się na stronie internetowej:

https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/

Po założeniu konta uczestnik uzyska dostęp do testu wiedzy składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Uczestnicy, którzy zaznaczą najwięcej poprawnych odpowiedzi, w najkrótszym czasie otrzymają nagrodę w postaci myjki ciśnieniowej o wartości ok. 500 zł. Do wygrania 100 urządzeń. Test można rozwiązywać do 20 listopada 2021 r.

Przypominamy jednocześnie, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej powinien dokonać poszkodowany lub inna osoba niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną w Placówce Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej. Późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może mieć wpływ na przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania. Pracujmy bezpiecznie!

                                                                                                            Tomasz Nowicki dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wystartował nabór

Od 28 września 2021 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.

O wsparcie mogą się ubiegać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w wysokości do 100 tys. zł mogą otrzymać m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji), a także wykonanie ogrodzenia. W tym przypadku zwrotowi podlega do 80 proc. kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:

 • 230 zł - koszt wykonania metra bieżącego ogrodzenia;
 • 2 100 zł - koszt wykonania bramy;
 • 710 zł - koszt wykonania furtki.                                                                                                                                               

Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Co ważne, spółki i związki spółek, które chciałyby ubiegać się o dofinansowanie następujących kosztów robót dotyczących urządzeń wodnych:

 • przebudowy lub remontu rowu melioracyjnego;
 • budowy, przebudowy lub remontu progu, zastawki, przepustu ze spiętrzeniem;
 • prac na sieciach drenarskich;

 

będą mogły to zrobić dopiero w kolejnym naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać do placówek Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Dotychczas ARiMR przeprowadziła 6 naborów wniosków o pomoc na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Wsparcie zostało dotychczas przyznane blisko 4,8 tys. beneficjentów, a jego kwota wynosi na razie ok. 296 mln zł.

 

 • Platak informujący o terminie naboru wniosków

Poniżej pełen harmonogram mobilnych punktów szczepień w terminie 20-26 września 2021 r.

Konkurs plastyczny oraz fotograficzny

Uprzejmie informujemy, że Pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego w związku z ustanowieniem Roku 2021 jako „Europejski Rok Kolei” ogłosił dwa konkursy: Plastyczny oraz Fotograficzny.Informacje o konkursach, Formularze zgłoszeniowe i Regulaminy dostępne są pod linkami: Konkurs Plastyczny Twoja wymarzona podróż koleją - https://www.lodzkie.pl/rokkolei/twoja-wymarzona-podroz-koleja Konkurs Fotograficzny Kolejowe Łódzkie - https://www.lodzkie.pl/rokkolei/kolejowe-lodzkie Konkurs Plastyczny Skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego, natomiast w konkursie Fotograficznym udział może wziąć każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna przebywająca na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego, w odpowiedniej kategorii wiekowej od 15 do 18 roku życia lub powyżej 18 roku życia. Cele konkursów promocja kolei jako ekologicznego środka transportu w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021; uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej; utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego transportu; promowanie kolei jako atrakcyjny i przyjazny środowisku środek transportu; rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród uczestników. Zgłoszenia udziału w konkursach i Zdjęcia Konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 października 2021 r. do godziny 12.00. Dla zwycięzców każdego z Konkursów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe

 

 

Akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej  informuje, że jesienna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu rawskiego zaplanowana w dniach  9 – 23 września 2021 r. została przesunięta na miesiąc październik.

 

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:  

 • 5 tys. zł (do 30 osób),
 • 6 tys. zł (od 31 do 75),
 • 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:

 1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

 • serce wypełnione kwiatami

"Drzewko za surowce"- wymień odpady na rośliny

Spółka ZGO Aquarium wspólnie z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka uruchamia po raz pierwszy akcję „Drzewko za surowce”. Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych, takich jak: papier, plastik, opakowania szklane, puszki aluminiowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W dniach 17-25 września 2021 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK”, Pukinin 140, mieszkańcy Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Rawa Mazowiecka, Gminy Regnów i Gminy Kowiesy, czyli gmin współpracujących z ZGO Pukinin w zakresie PSZOK, będą mieli okazję wymienić ww. surowce wtórne na sadzonki roślin, a tym samym wzbogacić własny ogród o piękną zieleń. Dla osób zainteresowanych udziałem w akcji przygotowane zostaną sadzonki roślin ozdobnych m.in.: thuje, jałowce, róże okrywowe, berberysy, hortensje, lilie, żurawki, różne gatunki traw i wiele innych. Rośliny będą wydawane do wyczerpania asortymentu. Obowiązuje limit dwóch roślin dla jednej osoby. Zachęcamy do włączenia się do akcji. Propagujmy selektywną zbiórkę odpadów i budujmy w okolicy zielone enklawy, aby lepiej nam się żyło  w estetycznym, zielonym i zdrowym otoczeniu. Zapraszamy do PSZOK w dniach 17-25 września.

 

 • Plakat z zasadami wymiany surowców wtórnych

eWoP- startuje nowa aplikacja ARiMR

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła możliwość złożenia wniosku o płatność z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWoP. Zapewni to efektywną elektroniczną komunikację między beneficjentem a Agencją, a także usprawni proces weryfikacji dokumentów, co w rezultacie przyspieszy wypłaty środków finansowych. Od końca sierpnia br. elektroniczne wnioski o płatność będzie można składać w ramach następujących działań:

 • 1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;
 • 2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;
 • 1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;
 • 2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 • 3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
 • 4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Portal eWoP umożliwia m.in.:

 • złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, a także ewentualnych korekt;
 • wyświetlenie listy zapisanych i wysłanych wniosków lub korekt;
 • przegląd wiadomości i powiadomień wysyłanych przez ARiMR do rolnika.

Nowe narzędzie jest czytelne i przyjazne graficznie, a korzystanie z oferowanych funkcji łatwe i intuicyjne.
Do eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu i hasła, które używane były dotąd przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZPlus. Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

 • Logo ARiMR

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Narodowy Fundusz  Zdrowia uruchomił Teleplatformę  Pierwszego Kontaktu. Udostępniona platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, wsytuacji: nagłego zachorowania, podczas gdy lekarz rodzinny już nie pracuje,gdy nagle pogorszy się stan zdrowia, nie ma jednak objawów sugerujących wystąpienie stanu bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

 

 • plakat przedstawiający numer pierwszego kontaktu
 • Plakat innformujący w jakich godzinach jest dostępny TPK
 • Plakat informujący w jakich sytuacjach można skorzystać z...

Od 1 lipca Program Profilaktyka 40 PLUS

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił 1 lipca pilotażowy Program 40 PLUS,  w ramach którego każdy Polak powyżej 40 roku życia może skorzystać z jednorazowego dostępu do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS.

 • BANNER z profilaktyką 40 plus
 • Plakat informujący jak korzystać z badań
 • Profilaktyka_PLUS

„Przedsiębiorco, inwestuj w firmę! – instrumenty zwrotne dla MŚP”.

Webinarium odbędzie się 25 sierpnia 2021 r. (środa) w godz. 10:00 – 11:00. Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu z udziałem przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia. Celem webinarium jest przedstawienie wybranych form wsparcia zwrotnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5009-webinarium-pn-przedsiebiorco-inwestuj-w-firme-instrumenty-zwrotne-dla-msp klikając przycisk „Weź udział”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

 

AGRO-Targi Bratoszewice 2021

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią Covid-19 przystępuje do organizacji targów i wystaw o charakterze upowszechnieniowym, wspierających rozwój produkcji rolniczej i obszarów wiejskich.Targi AGRO-Bratoszewice odbędą się 5 września 2021r. pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. W programie szeroka oferta środków do produkcji rolnej, prezentacja lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego realizowanego w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich i wiele innych działań merytorycznych, np. w ramach odbywającego się równorzędnie Dnia Kukurydzy na Kiszonkę.

 

 

 

 

 • plakat z programem targów
 • MapaTargi_2021

Szczepieniobus w Regnowie!

Informujemy, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, w trasę ruszają cztery szczepieniobusy. Jeden z nich stanie w dniu 15 sierpnia 2021 r. (niedziela) w godzinach 10:30-14:00, na parkingu przy Urzędzie Gminy w Regnowie. Zainteresowani mogą zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson bez wcześniejszego umawiania się czy zapisywania na konkretną godzinę. Poniżej pełen harmonogram mobilnych punktów szczepień w twerminie 8-15 sierpnia 2021 oku.

Grafika przedstawia harmonogram mobilnych punktów szczepienień w okresie 8-15 sierpnia 2021 roku

Aplikacja Moja Okolica- bądź na bieżąco!

Szanowni Państwo, sytuacja w jakiej się teraz znajdujemy ukazuje jak ważne jest budowanie silnych więzi społecznych, wzajemne wsparcie sąsiedzkie i dostęp do rzetelnych informacji.

Z myślą o tym,  wdrażamy dedykowaną aplikację, która będzie w stanie zapewnić wspomniane wyżej funkcje a do tego stanie się narzędziem ułatwiającym wszystkim funkcjonowanie w naszej gminie.

Aplikacja Moja Okolica została zbudowana z myślą o pogłębianiu relacji pomiędzy samorządem terytorialnym a społecznością lokalną a także w celu wparcia lokalnych działań biznesowych i komunikacyjnych.

Dysponując tą aplikacją, zawsze będziecie Państwo na bieżąco z najważniejszymi informacjami pochodzącymi z jednostek gminnych takich jak: Urząd Gminy,  Gminna Biblioteka publiczna i Dom Kultury w Rylsku.

Dodatkowo będziecie mogli zamieścić informacje o prowadzonej działalności i oferowanych produktach a w zaistniałej trudnej sytuacji oferować i otrzymywać pomoc od społeczności lokalnej. Aplikacja pozwoli także na stworzenie strefy bezpieczeństwa dla naszych najbliższych, których opieka wymaga pełniejszego nadzoru.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi funkcjonalnościami aplikacji i jej instalacji.

Wszystkie oferowane funkcjonalności i korzystanie z usług jest nieodpłatne. 

Formularz kontaktowy znajdziecie na stronie Moja okolica.

 • MojaOkolica_plakat-A3
 • android
 • ios