Gospodarka odpadami

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku na terenie Gminy Regnów

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w 2023 r., w której prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.

Pozyskane od Państwa dane posłużą wyłącznie do celów sprawozdawczych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. Dane, o które prosimy potrzebne są do oszacowania ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (czyli wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Regnów w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów recyklingu, które gmina musi osiągnąć.

Ankieta jest obowiązkowa dla osób, które korzystają z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika. O wypełnienie ankiety prosimy również osoby, które nie korzystają z ulgi, a kompostują bioodpady we własnym zakresie.

W związku z powyższym prosimy o rzetelne podejście do sprawy i złożenie wypełnionych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Regnów, przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów lub jej skan na adres mailowy: i.kozera@ugregnow.pl w terminie do 20 lutego 2024 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 813 16 23 wew. 6 lub w pokoju nr 5

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w budynku Urzędu Gminy w Regnowie.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.