„Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie”

Gmina Regnów realizuje projekt pn.: „Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie

 Przedmiotem zadania jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego inwestycji polegającej na  modernizacji bieżni boiska sportowego w Regnowie. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Regnów w Gminie Regnów w powiecie rawskim na działce nr 288/4.  Modernizacja bieżni obejmuje:

 1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr. 13 mm, kolor ceglasty na odcinku bieżni o łącznej powierzchni 412,5 m² (długość 110 mb x szerokość 3,75 m),  
 2. wykonanie obrzeży betonowych bieżni o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o łącznej długości 220 mb    
 3. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robót.

Zakres prac przewiduje wykonanie poniżej wymienionych robót:

 1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych.
 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku.
 3. Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III.
 4. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30 x 40 cm. Kategoria gruntu III-IV – analogia dla obrzeży.
 5. Wykonanie drenażu poprzez:
 • Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-III),
 • Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm,
 • Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwirem,
 • Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV, głębokość do 1,5 m, szer. 0,8 – 1,5 m
 • Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 2,00 m
 1. Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV.
 2. Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
 3. Zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach – grubość po zag. 15 cm.

i)      Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm.  Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

 1. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm. Warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm.
 2. Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego i ręczny wysiew nasion trawy. Grunt kategorii I-III.
 3. Wykonanie obrzeży:
 • Ławy betonowe z oporem pod krawężniki.
 • Obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
 1. Podbudowa dynamiczna ET gr. 3,5 cm z granulatu gumowego, żwiru i lepiszcza poliuretanowego PU.
 2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr. 13 mm kolor ceglasty.
 3. Malowanie linii wyznaczających tory bieżni.

Całkowita wartość inwestycji –  206 255,66 zł
Dofinansowanie
  76 356,00 zł
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

 • Znak (symbol) Unii Europejskiej
 • Logo Leader
 • Logo Gmina Regnów
 • Logo LGD Kraina Rawki
 • Logo PROW
 • Tablica informacyjna