Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach od 15 maja 2024 r. do 22 maja 2024 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Regnów.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Regnów na temat treści zapisów projektu statutów sołectw.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i uwag, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu.

Projekty statutów są dostępne w formie:

  • wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,
  • wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Regnowie,
  • publikacji projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Regnów https://www.ugregnow.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Regnowie https://www.bip.ugregnow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Regnów.

 Opinie i uwagi będzie można zgłaszać w formie Formularza poprzez:

  • złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Regnowie w godzinach pracy Urzędu;
  • przesłanie drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Regnowie;
  • przesłanie skanu formularza drogą elektroniczną na adres mailowy Urzędu Gminy w Regnowie: urzad@ugregnow.pl

w terminie od 15 maja 2024 r. do 22 maja 2024 r.