Dodatkowe informacje

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Regnów

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Regnów znajduje się na terenie Zakładu ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–18:00, a także w sobotę w godz. 7:00–15:00.

Mieszkańcy Gminy Regnów zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywania do PSZOK następujących rodzajów odpadów komunalnych:

 • papieru,
 • metali,
 • tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
 • bioodpadów,
 • przeterminowanych leków,
 • chemikaliów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • odpadów tekstyliów i odzieży,
 • popiół pochodzący z palenisk domowych.

Na każde gospodarstwo domowe położone na terenie Gminy Regnów przysługuje prawo nieodpłatnego przekazania do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących ilości limitowanych odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe -do 70 kg na rok,
 • zużyte opony -do 4 szt. na rok,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne -do 300 kg na rok.

Odpady dostarczane przez mieszkańców Gminy Regnów wykraczające poza w/w zakres lub dostarczone w ilości przewyższającej limit zgodny z Uchwałą Rady Gminy Regnów Nr XVII/103/20 Rady Gminy Regnów z dnia 20.08.2020 r. będą przyjmowane do PSZOK odpłatnie według obowiązującego Cennika ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

Informacja o odbiorze odpadów

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888) Urząd Gminy Regnów, informuje:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regnów:

,,BUDMAX” Grzegorz Budek
Komorów 45 c
96-214 Cielądz

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

,,BUDMAX” Grzegorz Budek
Komorów 45 c
96-214 Cielądz

Zbiórka elektroodpadów i odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie 2 razy do roku zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regnów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do sortowania jest:
Zakład ZGO PUKININ
Pukinin 140
96-200 Rawa Mazowiecka

Ponadto odpady zielone składowane są w przydomowych kompostownikach.