Ogłoszenia i komunikaty

Dodatek węglowy- ruszył nabór wniosków

Urząd Gminy w Regnowie informuje, iż można już składać wnioski o dodatek węglowy. Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje: Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw ( Dz. U. poz. 1477 ).

Wnioski można składać:
1. do Urzędu Gminy w Regnowie  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30
2. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP: 7681glpowm,
 (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 wniosek o wyplate dodatku weglowego

Ankieta w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030

Szanowni mieszkańcy Gminy Regnów,

Uprzejmie informujemy, że na mocy Uchwały nr XXXI/193/22 Rady Gminy Regnów z dnia 8 kwietnia 2022 r. przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Regnów  na lata 2023-2030, której celem jest analiza mocnych i słabych stron gminy oraz weryfikacja potrzeb i potencjałów rozwojowych na najbliższe lata.

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Strategia wskazuje najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne i infrastrukturalne, na których powinna być skoncentrowana uwaga władz gminy. Celem jest zatem wspólne wytyczenie nowych kierunków, które pozwolą na dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy w perspektywie do 2030 r.

Strategia Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030 przedstawia diagnozę obecnego stanu gminy w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego oraz wyznacza nowe kierunki rozwoju w oparciu o potrzeby mieszkańców, w tym stwierdzone szanse i zagrożenia na terenie gminy. Dokument ten ma kluczowe znaczenie strategiczne w dalszym rozwoju gminy oraz daje możliwość ubiegania się o nowe środki krajowe i europejskie w perspektywie lat 2023-2030. Dlatego przed nami wyjątkowo ważne zadanie, aby wspólnymi siłami wypracować wizję i misję dalszego rozwoju naszej lokalnej ziemi. 

W związku z powyższym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która pozwoli na dokonanie analizy obecnego stanu i wyznaczenie celów i kierunków rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Państwa zdanie jako mieszkańców Gminy Regnów odgrywa tutaj kluczową rolę i stanowi podstawę właściwie obranej drogi na najbliższe lata. Wierzymy, że jako aktywni mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele sugestii, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt Strategii.

Ankietę można wypełnić i przesłać na 4 sposoby:

  • elektronicznie pod adresem https://forms.gle/QUw1d61du7rcQfgu6 (w razie problemów z bezpośrednim przekierowaniem, proszę przekopiować link i wkleić go w pole adresu przeglądarki internetowej).
  • elektronicznie poprzez jej pobranie (pliki do pobrania poniżej) i przesłanie skanu na adres sekretarz@ugregnow.pl
  • papierowo poprzez osobiste pobranie i złożenie w Urzędzie Gminy w Regnowie z siedzibą w m. Regnów 95, 96-232 Regnów w pokoju nr 9 - sekretariat (druk ankiety dostępny w Urzędzie).
  • papierowo poprzez wysyłkę pocztą na adres Urzędu Gminy w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów z dopiskiem „Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030”

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 31 lipca 2022 r.

 

Bf4fIw+Adnh6zI0AAAAASUVORK5CYII=

  • autor: Agnieszka Rokicka-Bednarek, data: 2022-07-05

"Weekend na wsi"