Ogłoszenia i komunikaty

Ankieta w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030

Szanowni mieszkańcy Gminy Regnów,

Uprzejmie informujemy, że na mocy Uchwały nr XXXI/193/22 Rady Gminy Regnów z dnia 8 kwietnia 2022 r. przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Regnów  na lata 2023-2030, której celem jest analiza mocnych i słabych stron gminy oraz weryfikacja potrzeb i potencjałów rozwojowych na najbliższe lata.

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Strategia wskazuje najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne i infrastrukturalne, na których powinna być skoncentrowana uwaga władz gminy. Celem jest zatem wspólne wytyczenie nowych kierunków, które pozwolą na dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy w perspektywie do 2030 r.

Strategia Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030 przedstawia diagnozę obecnego stanu gminy w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego oraz wyznacza nowe kierunki rozwoju w oparciu o potrzeby mieszkańców, w tym stwierdzone szanse i zagrożenia na terenie gminy. Dokument ten ma kluczowe znaczenie strategiczne w dalszym rozwoju gminy oraz daje możliwość ubiegania się o nowe środki krajowe i europejskie w perspektywie lat 2023-2030. Dlatego przed nami wyjątkowo ważne zadanie, aby wspólnymi siłami wypracować wizję i misję dalszego rozwoju naszej lokalnej ziemi. 

W związku z powyższym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która pozwoli na dokonanie analizy obecnego stanu i wyznaczenie celów i kierunków rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Państwa zdanie jako mieszkańców Gminy Regnów odgrywa tutaj kluczową rolę i stanowi podstawę właściwie obranej drogi na najbliższe lata. Wierzymy, że jako aktywni mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele sugestii, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt Strategii.

Ankietę można wypełnić i przesłać na 4 sposoby:

  • elektronicznie pod adresem https://forms.gle/QUw1d61du7rcQfgu6 (w razie problemów z bezpośrednim przekierowaniem, proszę przekopiować link i wkleić go w pole adresu przeglądarki internetowej).
  • elektronicznie poprzez jej pobranie (pliki do pobrania poniżej) i przesłanie skanu na adres sekretarz@ugregnow.pl
  • papierowo poprzez osobiste pobranie i złożenie w Urzędzie Gminy w Regnowie z siedzibą w m. Regnów 95, 96-232 Regnów w pokoju nr 9 - sekretariat (druk ankiety dostępny w Urzędzie).
  • papierowo poprzez wysyłkę pocztą na adres Urzędu Gminy w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów z dopiskiem „Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030”

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 31 lipca 2022 r.

 

Bf4fIw+Adnh6zI0AAAAASUVORK5CYII=

  • autor: Agnieszka Rokicka-Bednarek, data: 2022-07-05

Wstecz