Wycinka drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Zgłoszenia dokonuje właściciel nieruchomości, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości do zgłoszenia należy dołączyć zgodę właściciela terenu na planowane usuniecie drzew.

W ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia przeprowadzane są oględziny. W ciągu 14 dni po dokonaniu oględzin wójt może wnieść sprzeciw do wycinki w drodze decyzji. Usunięcie drzewa może nastąpić po upływie tego terminu tylko jeżeli wójt nie wniósł sprzeciwu. W ciągu 14 dni po oględzinach na wniosek właściciela może zostać wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – zaświadczenie podlega opłacie skarbowej  w wysokości 17zł. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość sprzeciwu i uprawnia do usunięcia drzewa.

Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin należy ponownie dokonać zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Osoby fizyczne, które chcą usunąć drzewo w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą powinny wystąpić do wójta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.