Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2024.01.11

  Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

  2024.01.11

  Wójt Gminy Regnów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Regnów w 2024 roku.

 • Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku na terenie Gminy Regnów
  2024.01.11

  Ankieta dotycząca bioodpadów

  2024.01.11

  Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w 2023 r., w której prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Regnów, przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów lub jej skan na adres mailowy: i.kozera@ugregnow.pl w terminie do 20 lutego 2024 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 813 16 23 wew. 6 lub w pokoju nr 5. Druk ankiety można pobrać poniżej lub w budynku Urzędu Gminy w Regnowie.

 • System powiadomień SMS
  2023.12.29

  System powiadomień SMS

  2023.12.29

  Wójt Gminy Regnów informuje, że został wprowadzony sms-owy system powiadomień podatników o terminie zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu podatków i opłat, tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłat za odpady komunalne itp., mieszkańców o wszelkich wydarzeniach kulturalnych, zagrożeniach i innych ważnych terminach oraz interesujących wydarzeniach związanych z naszą gminą i regionem. Osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie systemu powiadomień sms Urzędu Gminy Regnów, będzie otrzymywać krótkie, bezpłatne wiadomości tekstowe w formie sms: przypominające o terminie płatności posiadanych zobowiązań oraz o upływie terminu płatności,

   

 • -
  2023.12.28

  Trwałość projektu „CUŚ DOBREGO”

  2023.12.28

  Z dniem 30 listopada 2023 r. zakończyła się realizacja zadania pn. „Usługi opiekuńcze”, w ramach partnerskiego projektu „CUŚ DOBREGO” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach zapewnienia trwałości projektu, rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług oferowanych w ramach projektu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie ogłasza gotowość przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. 41 m-c, do świadczenia usługi w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestnika dla 2 osób.

Stronicowanie

baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY